ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
+36 52 531 513
Adatvédelmi tájékoztató

A DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság honlapján (a továbbiakban: weboldal) igyekszik maradéktalanul betartani a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályokat. Ennek értelmében a szolgáltatásai igénybevétele, valamint a weboldal használata során felmerülő adatkezelési kérdésekben az alábbi adatvédelmi rendelkezések irányadóak:

Az adatkezelő adatai:

Adatkezelő neve: DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
Adatkezelő címe és az adatkezelések helye: 4025 Debrecen, Salétrom utca 3.
Adatvédelmi tisztviselő neve: Harsányi László
Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: adatkezeles@dkv.hu
Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma +3652 502 642

 Az önálló adatkezelések

1. Munkára jelentkezők adataival kapcsolatos adatkezelés

A Társasághoz történő jelentkezés folyamata:

A megfelelő munkavállaló kiválasztásáért az illetékes szakmai vezetők a felelősek, így a jelen adatkezeléssel összefüggő feladatok ellátása során a Társaság belső adatvédelmi tisztviselőjével együttműködve köteles az érintettek jogait biztosítani.

A Társaság a munkára jelentkezés céljából érkezett személyes adatokat tartalmazó önéletrajzok (továbbiakban: CV) esetén nem tesz különbséget azok érkezésének módja között: azonos elbírálás alá esik a papíralapon és az elektronikus módon érkezett CV.

Főszabály szerint az önéletrajzokat későbbi felhasználás céljából kategorizálja a Társaság, a később megüresedő vagy betöltendővé váló pozíciók miatt adatbázist épít belőlük. Az adatbázisba kerülő adatokat egy év elteltével semmisíti meg. Jelentkezés esetén a Társaság válaszlevelet küld/írásos formában (ED 168) tájékoztatja a jelentkezőt az adatkezelés tényéről, jogalapjáról és az adatkezelés elleni tiltakozás formáiról.

A CV-t és az azon szereplő személyes adatokat a Társaság a szabályzatban foglaltak szerint kezeli.

Az ajánlás útján érkező önéletrajzokra vonatkozó különös szabályok:

A Társaság bármely munkavállalója ajánlhatja ismerősét általánosságban vagy egy konkrét pozícióra – ebben az esetben azonban a Társaság mindig nyilatkoztatja munkavállalóját arról, hogy felhatalmazással rendelkezik az adatok érintettjétől, hogy azokat feltárja a Társaság előtt. E nyilatkozatot az adott CV tárolási határidejéig megőrzi, majd ezt követően a CV-n szereplő adatokkal együtt megsemmisíti.

Amiatt azonban, mert az érintett hozzájárulását – a munkavállalói nyilatkozattal együtt is – a Társaság csak vélelmezni tudja, ezért minden ilyen esetben tájékoztató levelet küld az ajánlott személy számára, amelyben tájékoztatja az adatkezelés tényéről, jogalapjáról és az adatkezelés elleni tiltakozás formáiról.

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-105052/2016.
adatkezelés célja: a megüresedő álláshelyek betöltésére megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása, a jelentkezők személyes adatainak kezelése
kezelt adatok köre: név, születési dátum, anyja neve, lakcím, képzési adatok, fénykép, az érintett által megadott egyéb adatok
adatkezelés jogalapja: az 5 § (1) a) és 6. § (6) szerinti érintetti hozzájárulás,
adattárolás határideje: az adatbázisba kerülő adatok esetében egy év, az interjún résztvevők adatai esetében a megőrzési határidő két év
adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan
az adatok forrása: az érintett
az érintettek köre: a Zrt.-hez önéletrajzukat elküldő személyek

Adatfeldolgozás:

Adatfeldolgozó:
Az adatfeldolgozó megnevezése:  DV Info Kft.
Az adatfeldolgozó címe:  4025 Debrecen, Piac utca 77.
Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: tárhely biztosítás.
A tényleges adatkezelés, az adatfeldolgozás helye:   4025 Debrecen, Piac utca 77.

Adattovábbítás jelen adatkezeléshez nem kapcsolódik.

2. A közfeladat ellátása során történő adatkezelések

A Társaság fő tevékenysége a személyszállítás, amely több részre tagolható.
A Társaság a menetrend szerinti helyi személyszállítás esetén rögzíthet személyes adatokat a szolgáltatás igénybevételekor.

Jelen tájékoztató „Kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés” pontjában került ismertetésre az Szsztv. hatálya alá eső képfelvételekkel kapcsolatos adatkezelés. [Szszt. 8. §]

A bérlettel utazó személyek esetében a bérletigazolvány kiállításához kérnek el személyes adatokat, de ezen adatokra vonatkozóan az Infotv. szerinti adatkezelés nem valósul meg, hiszen külön nyilvántartást nem vezet a Társaság a bérlettel rendelkező utasokról.

A szolgáltatás jogosulatlan igénybevételével összefüggő adatkezelés

A Társaság a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Szszt.) felhatalmazása alapján az alábbi adatkezelésre jogosult.

A Társaság és megbízottja jogosult a személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben a személyszállítási szolgáltatásban részt vevő, menetdíjat meg nem fizető utas azonosíthatósága, a személyhez kötött utazási jogosultság ellenőrzése, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmények igénybevétele jogszerűségének megállapítása céljából a személyszállítási szolgáltatásban részt vevő utas azonosíthatóságához szükséges adatok megismerésére. [Szszt. 7. § (1)]

Az Szszt. 7. § (4) szerint a Társaság vagy megbízottja adatmegismerési, adatkezelési jogosultsága a személyszállítási szolgáltatás alapjául szolgáló szerződés teljesítése érdekében a következő adatokra terjed ki:

 • a jogosult természetes személy azonosító adatai
  • családi és utónév,
  • születési családi és utónév,
  • születési hely és idő,
  • anyja születési családi és utóneve,
  • lakcíme,
 • jogszabály által biztosított utazási kedvezmény esetén a kedvezmény jogcíme, a jogcímet megalapozó okmány azonosítója, típusa, érvényessége, kibocsátója,
 • az utazási viszonylathoz kötött kedvezmény esetén az utazási viszonylat, meghatározott időponthoz vagy időszakhoz kötött érvényességű kedvezmény esetén az érvényesség időszaka vagy időpontja.

A Társaság nem vesz igénybe külső szolgáltatót a menetrend szerinti járatokon utazók utazási jogosultságainak ellenőrzésére.
A személyszállítással kapcsolatos adatkezelést (utasok ellenőrzése, jegy nélkül vagy érvénytelen jeggyel utazók pótdíjazása) saját maga végzi.

Jegy nélkül vagy érvénytelen jeggyel utazó személy esetén, illetve az utazási feltételek megszegése esetén a menetjegyellenőrök az adatokat elektronikusan rögzítik.

Az elektronikusan rögzített adatok kinyomtatásra kerülnek, amelyen az alábbi adatok szerepelnek:

 • jegyellenőr száma
 • jármű (villamos, trolibusz, autóbusz) száma
 • utas neve
 • születési helye, ideje
 • anyja neve
 • személyi igazolvány száma
 • állandó lakcíme
 • ideiglenes lakcíme
 • tanulók esetében: gondviselő neve, címe, munkahelye
 • pálya száma
 • irány
 • ellenőrzés helye

A két példányban kinyomtatott dokumentumok közül az egyik példány az utas számárára átadásra kerül, a másik, aláírt példány az ügy intézéséig, illetve a jogszabályban meghatározott ideig megőrzésre kerül a Közszolgáltatási szerződésben szabályozott módon.

Amennyiben az utas nem együttműködő, az ellenőr Közterület-felügyeleti vagy rendőrségi közreműködést kérhet az adatfelvételhez.

A elektronikusan rögzített adatok online bekerülnek egy adatbázisba, amelyet a megfelelő jogosultsággal rendelkező saját munkavállalóink és a megbízott ügyfélszolgálat munkatársai kezelnek.

A megbízott ügyfélszolgálaton a Társaság és a megbízott ügyfélszolgálat között érvényben lévő megbízási szerződés alapján kezelik az eseteket.

A tárolt adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező személy  férhet hozzá. A rendezetlen esetekhez tartozó adatok kezelése a jogszabályban meghatározott, az iratkezelési szabályzatnak megfelelően 3-5 év.

adatkezelés nyilvántartási száma: az adatkezelésről a Módtv. hatálybalépését megelőzően hatályos Infotv. 65. § (3) a) alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nem vezetett nyilvántartást, mert az az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.
adatkezelés célja: a Társaság menetrend szerint közlekedő járatain utazási jogosultsággal nem rendelkező utasok adatainak felvétele és kezelése
kezelt adatok köre:

 • jegyellenőr száma
 • jármű (villamos, trolibusz, autóbusz) száma
 • utas neve
 • születési helye, ideje
 • anyja neve
 • személyi igazolvány száma
 • állandó lakcíme
 • ideiglenes lakcíme
 • kiskorú vagy cselekvőképtelen esetében: gondviselő neve, címe, munkahelye
 • vonal száma
 • irány
 • ellenőrzés helye

adatkezelés jogalapja: az Szszt. 7. § (1)
adattárolás határideje: az iratkezelési szabályoknak megfelelően 3-5 év.
adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan
az adatok forrása: az érintett vagy Hatóság
az érintettek köre: a szolgáltatást jogosulatlanul igénybevevők

Adatfeldolgozás:
Adatfeldolgozó:
Az adatfeldolgozó megnevezése: DV Parking Kft.
Az adatfeldolgozó címe:  4025 Debrecen, Piac u. 77. I. emelet.
Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: pótdíj ügyintézés.
A tényleges adatkezelés, az adatfeldolgozás helye:   4027 Debrecen, Füredi út 27. I. emelet.

Adattovábbítás jelen adatkezeléshez nem kapcsolódik.

3. Különjárat igénybevétele során történő adatkezelések

A Társaság különjárati szolgáltatás igénybevételét is biztosítja magánszemélyek, cégek, közintézmények számára. Megrendelés esetén a Társaság visszaigazolást ad a megrendelő számára.

A különjárat megrendelő formanyomtatványon a megrendelő a következő adatait adja meg:

 • Megrendelő neve / cégneve
 • Cím
 • Számlázási cím
 • Adószám
 • Cégjegyzékszám / Vállalkozói ig. szám
 • Képviselő neve
 • Kapcsolattartó neve
 • Kapcsolattartó elérhetősége
 • aláírását

A megrendelőket papíralapon megőrzésre kerülnek a számlázáshoz szükséges adatok miatt.

A különjárati személyszállítás minden esetben szerződésen alapul, ahol a szerződő fél - többek közt - magánszemély is lehet. A szerződés részét képezi egy különjárati megrendelő lap, amelyen személyes adatok is rögzítésre kerülnek. Személyes adat felvétele a szerződések teljesítése mértékéig történik. A formanyomtatványok a számla mellékletét képezik, megőrzési idejük megegyezik a számla számviteli jogszabályokban megállapított megőrzési idejével.

adatkezelés nyilvántartási száma: az adatkezelésről a Módtv. hatálybalépését megelőzően hatályos Infotv. 65. § (3) a) alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nem vezetett nyilvántartást, mert az az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.
adatkezelés célja: a Társaság különjárati személyszállítási tevékenységének ellátásához szükséges adatok felvétele és kezelése
kezelt adatok köre:

 • Megrendelő neve / cégneve
 • Cím
 • Számlázási cím
 • Adószám
 • Cégjegyzékszám / Vállalkozói ig. szám
 • Képviselő neve
 • Kapcsolattartó neve
 • Kapcsolattartó elérhetősége
 • megrendelő aláírása

adatkezelés jogalapja: számviteli nyilvántartás: 2000.:C. tv. 169. § (1)-(2) – törvényi rendelkezés
adattárolás határideje: az adat felvételétől számított 8 év-jogszabályi előírás
adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan
az adatok forrása: az érintett
az érintettek köre: a különjáratot megrendelő személy(ek)

Adatfeldolgozás és adattovábbítás jelen adatkezeléshez nem kapcsolódik.

4. Rugalmas járatok igénybevétele során történő adatkezelések

Regisztrációhoz szükséges adatok: név, telefonszám, interneten keresztüli regisztráció esetén e-mail cím.
Igény leadásra kizárólag regisztrált személyek jogosultak.

adatkezelés nyilvántartási száma: az adatkezelésről az Infotv. 65. § (3) a) alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nem vezet nyilvántartást, mert az az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik
adatkezelés célja: a Társaság által biztosított igényvezérelt rugalmas járatok biztosítása érdekében szükséges adatok felvétele és kezelése
kezelt adatok köre: név, telefonszám, interneten keresztüli regisztráció esetén e-mail cím
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: az érintett törlési kéréséig
adattárolás módja: elektronikusan
az adatok forrása: az érintett
az érintettek köre: a rugalmas járatok igénybevevő személyek

Adatfeldolgozás:

Adatfeldolgozó:
Az adatfeldolgozó megnevezése:  DV Info Kft.
Az adatfeldolgozó címe: 4025 Debrecen, Piac utca 77.
Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: tárhely biztosítás.
A tényleges adatkezelés, az adatfeldolgozás helye:   4025 Debrecen, Piac utca 77.

Adattovábbítás jelen adatkezeléshez nem kapcsolódik.

5. Hátralékkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

A Társaság szolgáltatási tevékenysége során hátralékkal rendelkező magánszemélyek adatait hátralékkezelés céljából is kezeli.

A Társaság követeléskezelési eljárást azon, pótdíjazott személyekkel szemben is folytat, akik nem rendezik a meghatározott fizetési határidő eltelte után a díjat.

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-105046/2016.
adatkezelés célja: Társaság szerződött partnerei adatainak kezelése hátralékkezelés céljából
kezelt adatok köre: név, lakcím, születési idő és hely, anyja neve, a számlázásra és a díjfizetésre vonatkozó adatok, telefonszám, e-mail cím
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 6. § (5) b) szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: a hátralék kiegyenlítése, de legfeljebb a hátralékkal kapcsolatos polgári jogi igények elévülése (5 év)
adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan
az adatok forrása: az érintett
az érintettek köre: a hátralékkal rendelkező ügyfelek/utasok

Adatfeldolgozás:
1. adatfeldolgozó:

Az adatfeldolgozó megnevezése:  Dr. Nyéki Ügyvédi Iroda
Az adatfeldolgozó címe: 4029 Debrecen, Malom köz u. 12/A fszt.2.
Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: hátralékkal rendelkezők részére felszólítások küldése
A tényleges adatkezelés, az adatfeldolgozás helye: 4029 Debrecen, Malom köz u. 12/A fszt.

2. adatfeldolgozó:

Az adatfeldolgozó megnevezése: Dr. Léka Ügyvédi Társulás tagjaiként
Az adatfeldolgozó címe:  4026 Debrecen, Bem tér 7.
Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: hátralékkal rendelkezők részére felszólítások küldése.
A tényleges adatkezelés, az adatfeldolgozás helye: 4026 Debrecen, Bem tér 7.; 4025 Debrecen, Salétrom u. 3.

Adattovábbítás jelen adatkezeléshez nem kapcsolódik.

6. Ügyfélszolgálati adatkezelés

Az utas, illetve a Társaság bármely, a személyszállításhoz kapcsolódó más szolgáltatását igénybe vevő személy a szolgáltatásokkal kapcsolatos javaslatait, észrevételeit, sérelmeit, panaszait, illetve elszenvedett kárát (továbbiakban együtt: panasz) a Társaságnak bejelentheti és kérheti a kifogásolt esemény vagy magatartás kivizsgálását, illetve javaslatainak elbírálását.

 • A panaszok bejelenthetők szóban (személyesen vagy telefonon) vagy írásban (levélben, faxon vagy e-mailen). A panasz bejelentőjének javasolt megadnia a nevét és az elérhetőségeit, ellenkező esetben a Társaság nem tudja a válaszáról értesíteni.

a szóbeli panasza Társaság jegyzőkönyvbe foglalja és valamennyi érintettel aláíratja és feljegyzi nevüket, lakcímüket.
A jegyzőkönyv egy másolati példányát a bejelentőnek átadja.

A Társaság a panaszkezelés során az alábbi adatokat rögzítheti:

 • az ügyfél neve;
 • az ügyfél iktatószám
 • az ügyfél lakcíme, székhelye, levelezési címe;
 • az ügyfél telefonszáma;
 • az ügyfél aláírása;
 • értesítés módja;
 • panasszal érintett szolgáltatás;
 • panasz leírása, oka;
 • panaszos igénye;
 • a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő olyan dokumentumok másolata, amely a szolgáltatónál nem áll rendelkezésre;
 • meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás;
 • a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.

A panasz megtételére lehetőséget biztosító helyszínen a Társaság dokumentumot helyezteti ki.

adatkezelés nyilvántartási száma: az adatkezelésről a Módtv. hatálybalépését megelőzően hatályos Infotv. 65. § (3) a) alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nem vezetett nyilvántartást, mert az az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.
adatkezelés célja: panaszok rögzítése, kivizsgálása, elbírálása
kezelt adatok köre: az érintett által megadott adatok (név, lakcím, telefonszám, egyéb a panaszos által önként megadott adatok), a panaszhoz kapcsolódó egyéb személyes adatok, melyek összeköthetőek a Társaság alkalmazásában lévő személlyel, az érintett hangja, a Társaság beszélgetést folytató munkavállalójának hangja
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: a Társaság a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni [fogyasztóvédelmi törvény 17/A. § (7)]
adattárolás módja:   papíralapon és elektronikusan
az adatok forrása:     az érintett
az érintettek köre:     a panaszt tevő ügyfelek

Adatfeldolgozás:
Adatfeldolgozó:

Az adatfeldolgozó megnevezése: DV Parking Kft.
Az adatfeldolgozó címe: 4025 Debrecen, Piac u. 77. I. emelet.
Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: pótdíj ügyintézés.
A tényleges adatkezelés, az adatfeldolgozás helye: 4027 Debrecen, Füredi út 27. I. eme

Adattovábbítás jelen adatkezeléshez nem kapcsolódik.

7. Kárigény bejelentéssel összefüggő adatkezelés

Káresemény esetén minden esetben rögzítésre kerülnek a káreseményt kiváltó okok és a káresemény érintettjeinek adatai egy elektronikus nyilvántartó rendszerbe és ott a polgári jogi igények elévülési határidejének megfelelően 5 évig kerülnek tárolásra.

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-108617/2016.
adatkezelés célja: káresemény kivizsgálása, a Társasághoz beérkező kárbejelentő kérelmek, bejelentések elbírálása és jogos kárigény benyújtása esetén továbbítása a a felelős (abban az esetben, ha nem a Társaság a kötelezett/helytálló), illetve a  biztosító társaság felé
kezelt adatok köre:

 • az  érintett
 • neve;
 • anyja neve;
 • lakcíme;
 • adóazonosító jele;
 • születési ideje;
 • születési helye;
 • TAJ száma;
 • telefonszáma;
 • baleset leírása;
 • egészségügyi adatok;
 • balesettel kapcsolatos orvosi papírok;
 • értesítés módja;
 • minden egyéb olyan adat, amely a kárigény elbírálásához szükséges és jogszerűen a Társaság rendelkezésére áll.

adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a) bekezdése szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: 5 év
adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan
A kárigény benyújtása során a társaság birtokába kerülő adatok (beleértve a különleges személyes adatokat is) kezelésére, azok illetékes harmadik fél felé továbbításre (pl. biztosító) hozzájáruló nyilatkozat kerül aláíratásra az érintettel.

az adatok forrása:  az érintett
az érintettek köre: kártérítési igénnyel fellépő ügyfelek
Adatfeldolgozás jelen adatkezeléshez nem kapcsolódik.

Adattovábbítás:

1. címzett:
A továbbítás címzettjének neve: Allianz Hungária Biztosító Zrt.
A továbbítás címzettjének címe: -
A továbbítás célja:kárigény érvényesítése.

2. címzett:
A továbbítás címzettjének neve: INTER TAN-KER Zrt.
A továbbítás címzettjének címe:
Székhely: 1045 Budapest, Istvántelki u. 8.; 4031 Debrecen, Kígyóhagyma u. 1.
A továbbítás célja: kárigény érvényesítése.

További címzettek:
A továbbítás címzettjének neve: Illetékes biztosító
A továbbítás címzettjének címe: -
A továbbítás célja: kárigény érvényesítése.

8. A honlap üzemltetésével kapcsolatos adatok kezelése

Honlap üzemeltetéséből adódó adatkezelés
A Társaság jelenleg a http://www.dkv.hu/, a https://dkvejegy.hu/ és a http://hivomabuszt.dkv.hu/ honlapokat üzemelteti. A honlapokon lehetőség van regisztrálni bizonyos funkciók és szolgáltatások eléréséhez. A Társaság honlapjai részére a tárhelyet külső szolgáltató biztosítja.

A Társaság honlapjaihoz bárki, kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapokon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így a Társaság ezzel kapcsolatban adatkezelést nem valósít meg.

A Társaság honlapján elérhető, nem a Társaság üzemeltetésében levő web-aloldalak, amelyekre az azokon elhelyezett adatvédelmi tájékoztatók érvényesek.

Sütik (COOKIE-K)

A DKV Zrt. weboldala cookie-kat használ, melyek használatát, illetve azok kezelésének és törlésének módja a következő.

Mi az a cookie?
Áltolánosságban:
A HTTP cookie (magyarul: HTTP süti) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngésző segítségével a felhasználó eszközén tárolnak el. Ezek nem számítógépes programok, csupán kis információs fájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy egy weboldal a felhasználó böngészési szokásairól adatokat rögzítsen. A legtöbb weboldal használ cookie-kat, mert ezek hozzájárulnak az internetes felhasználói élmény kényelmesebbé tételéhez. 

Különböző típusú cookie-k léteznek: időleges cookie-k (munkamenet cookie), amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek és állandó cookie-k, amelyeket a böngésző nem töröl, hanem törlésig vagy érvényességük lejártáig aktívak maradnak (amely attól függ, hogy a weboldal milyen időszakot adott meg a cookie élettartamaként).

Mi a célja a sütinek?
A süti bármilyen, a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat hordozhat, legtöbb esetben állapot- és segédinformációkat.

A cookie-k célja, hogy javítsák a szolgáltatások minőségét, a következő módokon:

 • Néhány speciális szolgáltatás, például a hibás űrlap kitöltés során helyesen megadott adatok megjegyzése, hogy így a felhasználónak ne kelljen ismét begépelnie a helyes adatokat, ez a szolgáltatás nem működhetne ezek nélkül a cookie-k nélkül.
 • Olyan szolgáltatások engedélyezésével, melyek felismerik a böngészésre használt eszközt, így a látogatónak nem szükséges többször is megadnia ugyanazokat az információkat egy feladat során.
 • Mérik, hogy hány ember, milyen időtartományban, milyen földrajzi helyről tekinti meg a honlapot, azért, hogy biztosítani tudjuk a honlapunk optimális teljesítményéhez szükséges kapacitást.
 • Adatokat elemeznek a felhasználói élmény továbbfejlesztése érdekében, hogy segítsenek megérteni, az emberek hogyan használják a weboldalt.

Hogyan törölhetők a cookie-k?
A legtöbb böngésző automatikusan fogadja a cookie-kat.

A cookie-kat a felhasználó a böngészőjében kikapcsolhatja, de ha ezt teszi, sok olyan funkciót veszíthet el, amelyek a weboldal megfelelő használatához szükségesek.

További információt a cookie-kra vonatkozóan a www.aboutcookies.org webolda tartalmaz, amely átfogó és független tájékoztatást nyújt a cookie-k letiltásáról a böngésző beállításaiban, illetve a számítógépen található cookie-k törléséről.

A mobiltelefonon található cookie-k törléséről a készülék használati útmutatója nyújt iránymutatást.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásával, valamint a weboldal látogatásával és használatával a felhasználó elfogadja a cookie-k használatát.  A cookie-k használatát a felhasználó elfogadhatja a webböngészőben megadott beállításokkal is.

A sütik (cookie) beállításaira és tiltására vonatkozó információk a legelterjedtebb böngészőknél:

Google Chrome:      
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

Apple Safari:
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=hu_HU

Microsoft Edge:       
https://privacy.microsoft.com/hu-hu/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Microsoft Internet Explorer:           
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera:           
http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

Sütik a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. weboldalán
Oldalainkon a hatékonyabb és színvonalasabb működés érdekében HTTP sütiket (cookie) használunk. A sütiket bármikor törölheti a böngészője beállításaiban, valamint akár le is tilthatja azokat. A sütik letiltása esetén a látogató tudomásul veszi, hogy az oldal működése nem lesz teljes értékű.

Süti neve

Érvényessége

Lehetséges értékei

Funkciója

lang

1 év

„hu” vagy „en”

A weboldal nyelvi beállításaihoz használt segédinformáció

barrier

1 év

„true” vagy „false”

A weboldal akadálymentes beállításaihoz használt segédinformáció

cookieconsent_status

1 év

"dismiss" vagy "allow" vagy "deny"

A cookie-k elfogadásáról szóló adatot tárolja.

adatkezelés nyilvántartási száma: az adatkezelésről az Infotv. 65. § (3) a) alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nem vezet nyilvántartást, mert az az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik
adatkezelés célja: a honlapot látogatók azonosítása, számukra az elektronikus szolgáltatások elérhetővé tétele
kezelt adatok köre: felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa, egyéb rögzített adatok (cookie-k )
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: adatkezelés céljának megvalósulásáig, maximum 2 évig
adattárolás módja: elektronikusan
az adatok forrása:     az érintett
az érintettek köre:     a honlapot látogató személyek.

Adatfeldolgozás:

1. adatfeldolgozó:
Az adatfeldolgozó megnevezése: DV Info Kft.
Az adatfeldolgozó címe: 4025 Debrecen, Piac utca 77.
Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: tárhely biztosítás.
A tényleges adatkezelés, az adatfeldolgozás helye:   4025 Debrecen, Piac utca 77.

2. adatfeldolgozó:
Az adatfeldolgozó megnevezése: New Line Kft.
Az adatfeldolgozó címe:   1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.
Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: honlap üzemeltetés.
A tényleges adatkezelés, az adatfeldolgozás helye:   6723 Szeged, Római krt. 21.

Adattovábbítás jelen adatkezeléshez nem kapcsolódik.


Google Analytics

A honlaphoz bárki kiléte és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. (és ezen szabályzat) hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.

A honlapon erre az Adatkezelő a következő módon hívja fel a látogatók figyelmét:

„Tájékoztatjuk, hogy a honlaphoz bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat.
Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így a 2011. évi CXII. törvény hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.

Jelen weboldal a Google Inc. („Google”) által nyújtott Google Analytics web-analitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics „sütiket” (cookies), az ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (az IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával ön visszautasíthatja a sütik használatát, azonban ebben az esetben nem tudja kihasználni jelen weboldal összes funkcióját. A jelen weboldal használatával ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.

Google a fenti információkat a jelen honlap ön által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. Amennyiben kérdése, kérése merülne fel a fentiekkel kapcsolatosan, a következő e-mail címen érhet el minket: adatkezeles@dkv.hu

9. Kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés

A Társaság a Szvtv-ben és a Szszt-ben meghatározottak szerint elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet egyes telephelyein, a közforgalom számára nyitva álló villamos megállóhelyeken, jármű tárolóhelyeken, jegykiadó automatáknál és egyes járművein.

Az elektronikus megfigyelőrendszer által készített képek megőrzésére és felhasználására a rögzítés helyszínétől függően az Szvtv. és az Szszt. rendelkezéseinek figyelembevételével az alábbi szabályok irányadóak:

A Szsztv. hatálya alá tartozó kamerák működése

A közösségi közlekedési járműveken, a megállóhelyeken, a közforgalom számára nyitva álló területeken a közösségi közlekedési járművek, továbbá az utasok életének, személyének, testi épségének és vagyontárgyaik védelme céljából a Társaság az Szszt. 8. §-a alapján jogosult elektronikus biztonságtechnikai rendszeren keresztül megfigyelést folytatni, a megfigyelés során kép- és hangfelvételt készíteni, valamint a készített kép- és hangfelvételt kezelni.

Az egyes megfigyelt területek

Kamerarendszer a villamosokon, a 2-es villamos vonalán egyes megállóhelyeken és a jegykiadó automatáknál, valamint a „totem” oszlopokban az egyes autóbusz és trolibusz megállóhelyeken.

A villamos megállóhelyeken és a jegy-és bérletkiadó automatáknál:

 • Kálvin tér megállóhely
 • Nádor utca megállóhely
 • DAB székház megállóhely
 • Dózsa György utca megállóhely
 • Hunyadi János utca megállóhely
 • Salétrom utcai telephely (teszt automata)

A „totem” oszlopokban az egyes autóbusz és trolibusz megállóhelyeken:

 • Doberdó utca, belső felszállító hely
 • Segner tér, Józsa irányába
 • Segner tér, trolibusz felszállító hely
 • Segner tér, trolibusz leszállító hely
 • Csokonai színház, Faraktár utca irányába
 • Csokonai színház, Vincellér utca irányába
 • Kishegyesi út, Segner tér irányába
 • Kishegyesi út, Vincellér utca irányába
 • Nagyállomás, belső felszállító hely
 • Nagyállomás, aluljáró
 • Nagyállomás, aluljáró második felszállító hely
 • Helyközi autóbusz állomás, Piac utca irányába
 • Helyközi autóbusz állomás, Vincellér utca irányába
 • Csapó utca megállóhely (jelenleg üzemen kívül van, megállóhely áthelyezés miatt)
 • Klinikák, Pallag irányába
 • Klinikák, Egyetem irányába

Betekintés az elektronikus megfigyelőrendszerrel készített felvételekbe

A kamerarendszer által rögzített felvételeket bűncselekmény, illetve szabálysértés elkövetésének gyanúja, utaspanasz kivizsgálása vagy az érintett munkavállaló kérése esetén dokumentált megkereséssel a Társaság vezető állású és vezető munkakört betöltő munkavállalói élhetnek a szakterületüket érintő esetekben az érintett tájékoztatása mellett. Az esetben érintett fél - munkavállaló - dokumentált kérése esetén a megkeresését a szolgálati felettesének mérlegelés nélkül meg kell tennie 1 munkanapon belül, de figyelembe kell venni a felvétel és az automatikus törlés időpontját.

Bárkinek, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, és/vagy hangfelvétel érinti (érintett fél), a rögzítéstől számított 15 napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával írásban kérheti, hogy a kép- és/vagy hangfelvétel ne kerüljön megsemmisítésre vagy törlésre. Amennyiben nem az adatvédelmi tisztviselőhöz érkezik a kérelem, akkor beérkező kérelmet a kézhezvevőnek a kézhezvételtől számított 2 órán belül dokumentáltan továbbítani kell az adatvédelmi tisztviselőnek, aki a beérkező kérelmet az SZ14 Iratkezelési szabályzatban a beérkező levelekre vonatkozó előírások szerint érkezteti.

A megkeresések során egyértelműen meg kell határozni:

 • melyik jármű, terület vagy felvevő berendezés felvételét kéri,
 • a kért felvétellel érintett lehető legszűkebb időtartományt,
 • pontosan milyen ügyben, illetve milyen célból kérik a felvételt (személyiségi jogok betartása mellett), valamint
 • az ügy iktatószámát vagy azonosítószámát, ha a megkérés időpontjában nem áll rendelkezésre, akkor rendelkezésre álláskor azonnal meg kell küldeni.

Az adatvédelmi tisztviselő a kérelem alapján dönt annak jogosságáról és ennek megfelelően 1 munkanapon belül írásban a kérelmezőnek megküldi a döntéséről az értesítést. A kérelem jogossága esetén 1 munkanapon belül írásban intézkedik az informatikáért felelős csoportvezető felé a felvételek megőrzéséről. A megkeresés időpontjától kezdődően 72 óra időtartamig minden esetben meg kell őrizni a felvételt. Amennyiben a megkereséssel kapcsolatban bírósági vagy hatósági megkeresésére nem kerül sor, akkor a felvételt a 72 óra és a 15 nap letelte után törölni kell a vonatkozó rendeletekkel összhangban. Az ügyintézés során figyelembe kell venni a törlési határidőt.

A felvételek megfelelő tárolásáról az informatikáért felelős csoportvezető felel.

A kérelmező kérelmének való helyt adás esetén, a letöltött felvétel(eke)t időpontegyeztetés után az érintett, érdekelt felek egyszerre megtekinthetik, meghallgathatják az adatvédelmi tisztviselő jelenlétében, az informatikáért felelős csoportvezetőnél vagy az általa kijelölt rendszergazdánál, de a felvétel(ek) átadására nem kerülhet sor. Amennyiben bármelyik érdekelt fél vagy érintett fél önhibáján kívül távol marad a felvétel megtekintésétől és/vagy meghallgatásától, akkor a felvétel nem kerül megtekintésre és/vagy meghallgatásra, hanem újabb időpont kerül meghatározásra, egyeztetés után. Amennyiben a kérelmező önhibájából távol marad a felvétel megtekintésétől és/vagy meghallgatásától, akkor a felvétel továbbiakban nem kerül megtekintésre és/vagy meghallgatásra. Amennyiben nem a kérelmező marad távol önhibájából a felvétel megtekintésétől és/vagy meghallgatásától, akkor a felvétel megtekintésre és/vagy meghallgatásra kerül.

A Társaság vezető állású és vezető munkakört betöltő munkavállalók a felvételek megtekintése vagy meghallgatása után a szakterületüket érintő esetekben az elrendelt vizsgálat keretén belül intézkedik.

A kamerarendszer felvételeinek hatóság részére történő kiadására az Szszt. 8. § (6)-ben foglaltak az irányadóak, a felvétel kiadását az informatikáért felelős csoportvezető teljesíti. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni.

Annak érdekében, hogy a Társaság minél kevésbé terjeszkedjen bele az érintettek magánszférájába, a Társaság minden, a kamerával rögzített képekbe történő betekintésről jegyzőkönyvet (ED 149) vesz fel, amiben rögzítésre kerül a betekintés időpontja, célja és a betekintésben résztvevő személyek neve. Értelemszerűen a felvételek megtekintőit köti a titoktartás. A betekintési és zárolási joggal rendelkező személyek erre szolgáló dokumentumban vannak nyilvántartva.

A felvételek törlésének módja és határideje

A megállókban és a járművek belterében készült felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 16., azaz tizenhatodik napon meg kell semmisíteni vagy törölni kell. [Szszt. 8. § (4)]

A Társaság által üzemeltett közforgalmú közlekedési eszköz állomásán, megállóhelyén, terrorcselekmény és közveszélyokozás megelőzése készült felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 30, azaz harminc nap elteltével törlésre kerül [Szvtv. 31. § (3) b)].

Amennyiben a megkeresés a Szsztv-ben meghatározott felvételre irányult, és a megkeresésre attól számított 72 órán belül, hogy a megsemmisítés vagy törlés mellőzését kérték, nem kerül sor, és az Szsztv-ben meghatározott 15 napos határidő letelt, a rögzített felvételt meg kell semmisíteni, vagy törölni kell.

Az érintettek tájékoztatása

A Társaság az objektumoknál a kamerás megfigyelésre figyelmeztető matricákat, illetve táblákat helyez el az Szsztv. 8.§-ának megfelelő tartalommal.

A jól látható helyen elhelyezett és a megfelelő matrica, illetve tábla megalapozza az érintett hozzájárulásának jogalapját. Az érintett ráutaló magatartással tud hozzájárulni az adatkezeléshez: ráutaló magatartás különösen, ha a természetes személy a magánterület közönség számára nyilvános részén a fentiek szerint megfelelően elhelyezett ismertetés ellenére a területre bemegy, kivéve, ha a körülményekből egyértelműen más következik.

Az adatkezelésre vonatkozóan tájékoztató készült, melynek célja az érintettek előzetes tájékoztatása az adatkezelésről. A Társaság köteles a vakok és gyengénlátók számára is érzékelhető módon tájékoztatón ismertetni az utasokkal az érintettek jogait.

Az elektronikus megfigyelőrendszerrel készített felvételek felhasználása

A Társaság az elektronikus megfigyelőrendszerrel készített felvételeket csak a Szabályzatban rögzített célok elérése érdekében, csak a Szabályzatban és a hatályos jogszabályokban előírt feltételek szerint használja fel.

A Társaság azonban a felvételeket az Infotv. 5. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti jogi kötelezettség teljesítése, illetve a Társaság vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából is felhasználhatja, amennyiben a felhasználási érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Az Infotv. 6. § (5) szerinti felhasználást azonban csak a vezető tisztségviselő rendelheti el az adatvédelmi tisztviselő előterjesztése alapján.

Az adatkezelés részletei:

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-106681/2016.

adatkezelés célja: vagyonvédelem, utasok életének, személyének és testi épségének védelme, továbbá a Társaság járművei biztonságának és vagyoni javainak megóvása, valamint a megfigyelt területen tartózkodó személyek testi épségének és vagyoni javainak megóvása.

kezelt adatok köre: az érintett képmása, az elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített képekből megszerezhető egyéb adatok (így különösen: tartózkodási hely, ehhez kapcsolódó dátum)

adatkezelés jogalapja: Szszt. 8. §, Szvtv. 30. § (1) bekezdése, valamint az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje:

 • pályaudvaron és a közlekedési eszközök belterében készült felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 16., azaz tizenhatodik napon törlésre kerül [Szszt. 8. § (4)]
 • a Társaság által üzemeltett közforgalmú közlekedési eszköz állomásán, megállóhelyén készült felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 30, azaz harminc nap elteltével törlésre kerül [Szvtv. 31. § (3) b)]
 • amennyiben a felvételt jog vagy jogos érdek igazolásával kérték, hogy a Társaság azt ne semmisítse meg, ám a megkeresésre nem kerül sor, úgy a megkereséstől számított 30, azaz harminc nap elteltével törlésre kerül [Szvtv. 31. § (6)]
 • amennyiben a felvételt jog vagy jogos érdek igazolásával kérték, hogy a Társaság azt ne semmisítse meg, ám a megkeresésre attól számítva 72 órán belül nem kerül sor, hogy a megsemmisítés vagy törlés mellőzését kérték és az Szszt-ben meghatározott 15 napos határidő letelt, a rögzített kép- illetve hangfelvételt meg kell semmisíteni, vagy törölni kell. [Szszt. 8. § (4)-(6)]

adattárolás módja: elektronikusan
az adatok forrása: az érintett
az érintettek köre: a DKV Zrt. kamerával megfigyelt területeire lépő személyek

Adatfeldolgozás jelen adatkezeléshez nem kapcsolódik.

Adattovábbítás:

1. címzett:
A továbbítás címzettjének neve:  Debreceni Rendőrkapitányság
A továbbítás címzettjének címe:  4024 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 4.
A továbbítás célja: hatósági eljárás.

2. címzett:
A továbbítás címzettjének neve:  Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
A továbbítás címzettjének címe: 4024 Debrecen, Kossuth u. 20.
A továbbítás célja: hatósági eljárás.

További címzettek:
A továbbítás címzettjének neve:  Bíróság
A továbbítás címzettjének címe:  -
A továbbítás célja: bírósági eljárás.

A továbbítás címzettjének neve:  Hatóság
A továbbítás címzettjének címe:  -
A továbbítás célja: hatósági eljárás.

10. Gépjárművek be- és kiléptetése adatkezelés

A DKV Zrt. Debrecen, Salétrom 3 sz. telephelyére gépjárművel történő beléptetés során kamera rendszeren keresztül fényképet készít a gépkocsiról.

 • A számítógépes rendszer az előre rögzített rendszámokat felismeri és az érkező gépkocsit beengedi és a rendszámhoz rögzíti a belépés időpontját.
 • A nem előre rögzített rendszámú gépkocsikat a portán szolgálatot teljesítő vagyonőrök egyedi engedély alapján rögzítik, amely során a gépkocsi vezető neve, a gépkocsi rendszáma, a belépő(ke)t fogadó személy neve és a belépés időpontja kerül rögzítésre.

A kilépés során készült képfelvétel alapján a számítógépes rendszer a felismert rendszámhoz a kilépés időpontját automatikusan rögzíti. A személyes adatokhoz csak a DKV Zrt. az ezzel megbízott munkatársa férhet hozzá. Az adatfeldolgozó a személyes adatokhoz nem fér hozzá.

adatkezelés célja: a társaság telephelyére be- és kilépő gépkocsik és a telephelyen parkoló gépkocsik vagyonvédelmi szempontból történő azonosítása, a belépési engedély kezelése, valamint a parkoló telitettségének ellenőrzése, nyilvántartása.

kezelt adatok köre:

 • az érintett neve;
 • az érintett gépjármű rendszáma;
 • be - és kilépés időpontja;
 • fénykép a gépjárműről, esetleg gépjárműben tartózkodókról;
 • a belépő(ke)t fogadó személy neve.

adatkezelés jogalapja:  a GDPR 6. cikk (1) f) szerinti jogos érdek érvényesítése
adattárolás határideje:

 • fényképek esetén 72 óra
 • az érintett nevének és gépjárművének rendszáma esetén a jogosultság fennállása után 72 óra

adattárolás módja: elektronikusan
az adatok forrása: az érintett
az érintettek köre: DKV Zrt. Debrecen, Salétrom 3 sz. telephelyére gépjárművel belépők

Adatfeldolgozó:
Az adatfeldolgozó megnevezése: Parkour Technologies Kft.
Az adatfeldolgozó címe: 1093 Budapest Közraktár utca 20/a. 1.em. 5. ajtó.
Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: adatfeldolgozói szoftver és tárhely biztosítása.
A tényleges adatkezelés, az adatfeldolgozás helye: Amazon Web Server tárhely.

Adattovábbítás jelen adatkezeléshez nem kapcsolódik.


Kapcsolatfelvétel, az érintett jogai:

A Társaság ügyfelei a Kapcsolat menüpont alatt az Adatkezelők elérhetőségein tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, valamint kérhetik személyes adataik helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha a kezelése jogellenes; az érintett kéri; hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; továbbá, ha azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ha az Adatkezelő az érintett kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelmét polgári bíróság előtt érvényesítheti vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

1. Bírósági jogérvényesítés

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

2. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.
Telefon: +36 1 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.

A DKV Zrt. ügyfélszolgálati feladatait a DV PARKING Kft. látja el