Főoldal / Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

A DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság honlapján (a továbbiakban: weboldal) igyekszik maradéktalanul betartani a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályokat. Ennek értelmében a weboldal használata során felmerülő adatkezelési kérdésekben (cooki kezelés, álláshelyre jelentkezés, stb.) az alábbi adatvédelmi rendelkezések írányadóak:

 

Az Adatkezelő adatai, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre

A fenti információkat a jelen tájékoztató tartalmazzák.

 

Az adatkezelés jogalapja

  1. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Az érintett az adatai megadásával hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben eljárása során nem saját személyes adatait adja meg, úgy adatközlőként kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a részére megadott adatokat a cél szerint szükséges, illetőleg az adatkezelési nyilvántartásban meghatározott időtartamig tárolja. Az elektronikusan tárolt személyes adatok az érintett kérése szerinti időn belül törlésre kerülnek.

Látogatói adatok

A weboldal látogatása során a látogatói adatok rögzítésre nem kerülnek.

A „Karrier űrlap”-on megadott adatok kezelése

Az adatkezeléssel kapcsolatos információk:

Az adatkezelés nyilvántartási száma:

NAIH-105052/2016.

Az adatkezelő neve, típusa:

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.

Címe:

4025 Debrecen, Salétrom u 3.

Az adatkezelés céljának leírása:

a megüresedő álláshelyek betöltésére megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása, a jelentkezők személyes adatainak kezelése

Az adatkezelés jogalapja:

az Infotv. 5. § (1) a) és 6. § (6) szerinti érintetti hozzájárulás

Az érintettekre vonatkozó adatok:

név, születési dátum, születési hely, anyja neve, lakcím, telefonszám, e-mail cím, képzési adatok, fénykép, az érintett által megadott egyéb adatok

Az adatok kezelésének időtartama:

az adatfelvételtől számított egy év

Az adatok forrása:

 az érintett

Az érintettek köre:

A Zrt.-hez önéletrajzukat elküldő személyek

Adatvédelmi tisztviselő:

Harsányi László

Telefonszáma:

+36-52-502-642

E-mail címe:

adatkezeles@dkv.hu

 

Kapcsolatfelvétel, az érintett jogai

A Társaság ügyfelei a Kapcsolat menüpont alatt az Adatkezelők elérhetőségein tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, valamint kérhetik személyes adataik helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha a kezelése jogellenes; az érintett kéri; hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; továbbá, ha azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ha az Adatkezelő az érintett kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelmét polgári bíróság előtt érvényesítheti vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

  1. Bírósági jogérvényesítés

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

  1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Sütik (COOKIE-K)

A www.dkv.hu weboldal cookie-kat használ, melyek használatát, illetve azok kezelésének és törlésének módját az alábbi rész tartalmazza.

Mi az a cookie?

Áltolánosságban:

A HTTP cookie (magyarul: HTTP süti) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngésző segítségével a felhasználó eszközén tárolnak el. Ezek nem számítógépes programok, csupán kis információs fájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy egy weboldal a felhasználó böngészési szokásairól adatokat rögzítsen. A legtöbb weboldal használ cookie-kat, mert ezek hozzájárulnak az internetes felhasználói élmény kényelmesebbé tételéhez. 

Különböző típusú cookie-k léteznek: időleges cookie-k (munkamenet cookie), amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek és állandó cookie-k, amelyeket a böngésző nem töröl, hanem törlésig vagy érvényességük lejártáig aktívak maradnak (amely attól függ, hogy a weboldal milyen időszakot adott meg a cookie élettartamaként).

Mi a célja a sütinek?

A süti bármilyen, a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat hordozhat, legtöbb esetben állapot- és segédinformációkat.

A cookie-k célja, hogy javítsák a szolgáltatások minőségét, a következő módokon:

  • Néhány speciális szolgáltatás, például a hibás űrlap kitöltés során helyesen megadott adatok megjegyzése, hogy így a felhasználónak ne kelljen ismét begépelnie a helyes adatokat, ez a szolgáltatás nem működhetne ezek nélkül a cookie-k nélkül.
  • Olyan szolgáltatások engedélyezésével, melyek felismerik a böngészésre használt eszközt, így a látogatónak nem szükséges többször is megadnia ugyanazokat az információkat egy feladat során.
  • Mérik, hogy hány ember, milyen időtartományban, milyen földrajzi helyről tekinti meg a honlapot, azért, hogy biztosítani tudjuk a honlapunk optimális teljesítményéhez szükséges kapacitást.
  • Adatokat elemeznek a felhasználói élmény továbbfejlesztése érdekében, hogy segítsenek megérteni, az emberek hogyan használják a weboldalt.

Hogyan törölhetők a cookie-k?

A legtöbb böngésző automatikusan fogadja a cookie-kat.

A cookie-kat a felhasználó a böngészőjében kikapcsolhatja, de ha ezt teszi, sok olyan funkciót veszíthet el, amelyek a weboldal megfelelő használatához szükségesek.

További információt a cookie-kra vonatkozóan a www.aboutcookies.org webolda tartalmaz, amely átfogó és független tájékoztatást nyújt a cookie-k letiltásáról a böngésző beállításaiban, illetve a számítógépen található cookie-k törléséről.

A mobiltelefonon található cookie-k törléséről a készülék használati útmutatója nyújt iránymutatást.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásával, valamint a weboldal látogatásával és használatával a felhasználó elfogadja a cookie-k használatát.  A cookie-k használatát a felhasználó elfogadhatja a webböngészőben megadott beállításokkal is.

 

A sütik (cookie) beállításaira és tiltására vonatkozó információk a legelterjedtebb böngészőknél:

Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

Apple Safari:
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=hu_HU

Microsoft Edge:
https://privacy.microsoft.com/hu-hu/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Microsoft Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera:
http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

 

Sütik a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. weboldalán

Oldalainkon a hatékonyabb és színvonalasabb működés érdekében HTTP sütiket (cookie) használunk. A sütiket bármikor törölheti a böngészője beállításaiban, valamint akár le is tilthatja azokat. A sütik letiltása esetén a látogató tudomásul veszi, hogy az oldal működése nem lesz teljes értékű.

 

Süti neve

Érvényessége

Lehetséges értékei

Funkciója

lang

1 év

„hu” vagy „en”

A weboldal nyelvi beállításaihoz használt segédinformáció

barrier

1 év

„true” vagy „false”

A weboldal akadálymentes beállításaihoz használt segédinformáció

cookieconsent_status

1 év

"dismiss" vagy "allow" vagy "deny"

A cookie-k elfogadásáról szóló adatot tárolja.

 

 

 

Bővebb információ a DKV Zrt. adatvédelmi szabályzatában található!


ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
A DKV Zrt. ügyfélszolgálati
feladatait a
DV PARKING Kft. látja el
Ugrás az
elérhetőséghez >>
DKV REKLÁM
Látható, feltűnő,
egyedi!
Ugrás a
reklámoldalra >>
JÁRMŰVEINK
Tekintse meg
járműparkunkat!
Ugrás az
oldalra >>
.